logo LB Protect Ochrana pred požiarmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Autorizovaný bezpečnostný technik

Dodržiavanie podmienok, ktoré určuje legislatíva v oblasti BOZP je neoddeliteľnou súčasťou povinností zamestnávateľa a zamestnancov. Pomôcť zorientovať sa v tejto oblasti riaditeľovi ale aj všetkým vedúcim zamestnancom má za úlohu bezpečnostný technik v zmysle zákona č. 124/2006 o BOZP.

(Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík, nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie preventívnych a ochranných služieb dodávateľským spôsobom. Autorizovaný bezpečnostný technik sa aktívne zúčastňuje pri kontrolách dodržiavania legislatívnych podmienok v oblasti BOZP Inšpektorátom práce, kde zastupuje zamestnávateľa).

Autorizovaný bezpečnostný technik vykonáva pre zamestnávateľa prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby, poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Autorizovaný bezpečnostný technik zabezpečuje pre zamestnávateľa spracovanie, vedenie, aktualizáciu predpísanej dokumentácie v potrebnom rozsahu a v zmysle platnej legislatívy.

Autorizovaný bezpečnostný technik napomáha zamestnávateľovi pri plnení množstva povinností uvedených v § 6 zákona č. 124/2006 o BOZP.