logo LB Protect Ochrana pred požiarmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Koordinátor bezpečnosti stavby

Za účelom predchádzania mimoriadnym udalostiam, úrazom pri realizáciách stavieb je stavebník najmä povinný poveriť koordinátora bezpečnosti v zmysle NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba.

LB Protect vykonáva činnosť koordinátora bezpečnosti ako autorizovaný bezpečnostný technik.

Plán BOZP

Pred zriadením staveniska je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP. Pred začatím prác je stavebník povinný ohlásiť na IP kto vykonáva úlohu koordinátora.